Nábrežie A. Hlinku 27
Hlohovec
920 01
tel.: 033/7941 111
e-mail: infozavinacnsphlohovec.sk

História polikliniky

Významné dátumy v histórií polikliniky s nemocnicou v Hlohovci.

01. 01. 1965

Budova polikliniky Hlohovec bola postavená KIÚ Bratislava a bola daná do prevádzky. V tom čase patrila pod OÚNZ (Okresný ústav národného zdravia) Trnava.

01. 01. 1970

Pod organizáciu bola prevzatá budova Zdravotného strediska v Šulekove, ktorá bola vybudovaná 01. 08. 1956 a zrekonštruovaná 01. 09. 1992.

01. 03. 1971

Nakoľko budova v Šulekove kapacitne a priestorovo nevyhovovala podmienkam pre rozšírenie zdravotného strediska bola vybudovaná budova na ulici Závalie. Budova patrila pod organizáciu až do roku 2008.

21. 05. 1973

Na ulici R. Dilonga bola vybudovaná ďalšia budova pre činnosť detských jaslí. Od roku 1990 sídli v budove lekáreň a psychiatrická ambulancia.

01. 09. 1982

Na Podzámskej ulici sa vybudovala budova ako ďalšie jasle, ktoré boli zrušené v roku 1989 a budova bola zrekonštruovaná na interné lôžkové oddelenie, ktoré ukončilo svoju činnosť k 31. 12. 1995 a od 01. 01. 1996 je tam zriadené oddelenie pre dlhodobo chorých, LSPP pre dospelých (lekárska služba prvej pomoci), dialýza a ambulancia všeobecného a gynekologického lekárstva.

01. 01. 1991

V budove polikliniky bola daná do prevádzky prístavba, v ktorej sídli administratíva a dopravná zdravotnícka služba.

01. 07. 1991

Poliklinika Hlohovec bola odčlenená od OÚNZ Trnava.

01. 01. 1994

Od tohto dátumu získala organizácia názov Nemocnica s poliklinikou Hlohovec a takto pokračovala do 31. 12. 2002. NsP Hlohovec patrila pod zriaďovateľa Ministerstvo zdravotníctva SR.

01. 01. 2003

Zákonom sa zmenil zriaďovateľ a organizácia preša pod pôsobnosť Mesta Hlohovec a pokračovala ako príspevková organizácia pod tým istým názvom (Nemocnica s poliklinikou Hlohovec) do 31. 12. 2006.

23. 10. 2006

Uznesením Mestského zastupiteľstva bola organizácia zrušená ku dňu 31. 12. 2006 pričom všetky pozemky a budovy prešli pod Mesto Hlohovec.

02. 11. 2006

Mesto Hlohovec založilo obchodnú spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o. zápisom do OR.

01. 01. 2007

Obchodná spoločnosť zahájila svoju hospodársku činnosť.

Späť

^ Hore